Οργάνωση μαθημάτων

Τα μαθήματα που συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, μπορεί να είναι Θεωρητικά, Εργαστηριακά ή Μικτά και διακρίνονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας και Eπιλογής Yποχρεωτικά Mαθήματα.

  • Τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) θετικών και βιολογικών επιστημών, χαρακτηρίζουν την επιστημονικότητα του τμήματος και υποστηρίζουν τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας.
  • Τα Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς ενός ευρύτερου γνωστικού πεδίου και στοχεύουν στην εμπέδωση των μαθημάτων ειδικότητας.
  • Τα Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον ποιοτικό έλεγχο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
  • Τα Μαθήματα ΔΟΝΑ είναι μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τέλος τα μαθήματα συμπεριλαμβάνουν την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση.

Μικτά Μαθήματα ονομάζονται εκείνα τα μαθήματα που περιέχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εργαστηριακό μέρος.

Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου, το οποίο είναι εξαρτώμενο του πρώτου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Όταν ένα μικτό μάθημα είναι προαπαιτούμενο άλλου, εννοείται, ότι η επιτυχής παρακολούθησή του προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση και στα δύο μέρη αυτού του μαθήματος.

Συνοπτικό πρόγραμμα μαθημάτων τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας (2016)

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας (2016)


Το τμήμα Προσωπικό Σπουδές Έρευνα Ανακοινώσεις Χρήσιμα Επικοινωνία Greek page English page